[lnkForumImage]
TotalShareware - Download Free Software

Confronta i prezzi di migliaia di prodotti.
Asp Forum
 Home | Login | Register | Search 


 

Forums >

ntu-kpi.comp.programming

[q][Java] òÉÓÏ×ÁÎÉÅ

kazan

4/2/2005 10:27:00 AM

ðÒÉ!

ëÁËÉÍÉ ÓÒÅÄÓÔ×ÁÍÉ ÑÚÙËÁ ÌÕÞÛÅ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔØÓÑ ÄÌÑ ÒÉÓÏ×ÁÎÉÑ ËÒÕÖÏÞËÏ× É
ÓÔÒÅÌÏÞÅË, ÞÔÏÂÙ ÉÈ ÍÏÖÎÏ ÂÙÌÏ ÐÏÔÏÍ ÐÅÒÅÔÁÓËÉ×ÁÔØ, ÒÅÄÁËÔÉÔØ, ÕÄÁÌÑÔØ
etc.?
á ÉÍÅÎÎÏ ÉÎÔÅÒÅÓÎÙ ÁÓÐÅËÔÙ:
- ÎÁ ÞÅÍ ÒÉÓÏ×ÁÔØ?
- ËÁËÉÅ ËÌÁÓÓÙ ÄÌÑ ÆÉÇÕÒ ÐÉÓÁÔØ: ÞÔÏ ÒÁÓÛÉÒÑÔØ, ÞÔÏ ÎÁÓÌÅÄÏ×ÁÔØ?

ðÏËÁ ÓÍÏÔÒÀ × ÓÔÏÒÏÎÕ Graphics2D, GeneralPath É ÞÅÇÏÔÏ ÔÉÐÁ:
class PaintHere extends Component implements ActionListener, MouseListener,
MouseMotionListener{
acionPerformed // ËÏÔÏÒÙÊ ÂÕÄÅÔ ÌÏ×ÉÔØ ÔÁÓËÁÎÉÅ, ËÌÉËÉ ÆÓÑËÉÅ...
}

óÐÁÓÉÂÏ!

--
kazan
ftp://kazan.ussr.ntu-k...
mailto:kazan@ussr.ntu-kpi.kiev.ua
eMule: 10.118.22.34:4661 kazan