[lnkForumImage]
TotalShareware - Download Free Software

Confronta i prezzi di migliaia di prodotti.
Asp Forum
 Home | Login | Register | Search 


 

èÒÉÐÌÉ×ÅÎËÏ áÌÅËÓÁÎÄÒ

5/11/2005 6:33:00 PM

åÓÔØ 2 ËÎÉÇÉ :
1)"Microsoft visual C++6.0 ÕÞÅÂÎÙÊ ËÕÒÓ"
2)"DirectX 7.0 ÕÞÅÂÎÙÊ ËÕÒÓ" ÐÏÄ MS visual C++
ïÂÅ ÉÚÄÁÔÅÌØÓÔ×Á "ðÉÔÅÒ"
õ ×ÔÏÒÏÊ ÓÏÓÔÏÑÎÉÅ ÈÏÒÏÛÅÅ, ÐÅÒ×ÁÑ ÐÏÔÒ£ÐÁÎÎÁÑ.
ãÅÎÁ ÚÁ ÏÂÅ - 16 ÇÒÎ.
íÏÖ ËÏÍÕ-ÔÏ ÎÕÖÎÙ...
10.108.4.203 ÉÌÉ ÌÕÞÛÅ × ÍÙÌÏ pingvin@viii.ntu-kpi.kiev.ua

1 Answer

Moderator

5/12/2005 7:53:00 AM

0


Wed, 11 May 2005 18:33:21 +0000 (UTC)
"eOE?IE?AIEI aIAEOAIAO" <pingvin@viii.ntu-kpi.kiev.ua>

?OAAO?OAOAAIEA [+] -- EIIIAOAEN.


* On Wed, 11 May 2005 18:33:21 +0000 (UTC) you wrote:

> aOOO 2 EIECE :
> 1)"Microsoft visual C++6.0 O?AAIUE EOOO"
> 2)"DirectX 7.0 O?AAIUE EOOO" ?IA MS visual C++
> iAA EUAAOAIOOO?A "?EOAO"
> o ?OIOIE OIOOINIEA EIOIUAA, ?AO?AN ?IOO??AIIAN.
> aAIA UA IAA - 16 COI.
> iIO EIIO-OI IOOIU...
> 10.108.4.203 EIE IO?UA ? IUII pingvin@viii.ntu-kpi.kiev.ua

--
With Respect, ICQ# 34006064 ftp://reali...
Yuriy [haze at reality.org.ua] [Ahraywah Ohmankogah Skeeda]

np: [01] Kick Off [04:13] [stopped]