[lnkForumImage]
TotalShareware - Download Free Software

Confronta i prezzi di migliaia di prodotti.
Asp Forum
 Home | Login | Register | Search 


 

Forums >

ntu-kpi.comp.programming

[q]MotherBoard

Lena

4/14/2005 6:46:00 PM

õ ÍÅÎÑ ÍÁÔØ: Epox 8RDA3I, Á ×ÅÒÓÉÑ Bios: Pheonix - AwardBIOS v6.00PG.

é Õ ÍÅÎÑ ×ÏÐÒÏÓ: ÍÏÖÎÏ ÌÉ ÓÄÅÌÁÔØ ÔÁË, ÞÔÏ ËÁÍÐ ÍÏÖÎÏ ÂÉÌÏ ×ËÌÀÞÉÔØ ÔÏÌØËÏ
Ó ËÌÁ×Ù, ××ÅÄÑ ÐÏÒÏÌØ?

3 Answers

Dmitri Arekhta (Daemon)

4/14/2005 6:50:00 PM

0

>õ ÍÅÎÑ ÍÁÔØ: Epox 8RDA3I, Á ×ÅÒÓÉÑ Bios: Pheonix - AwardBIOS v6.00PG.
>
> é Õ ÍÅÎÑ ×ÏÐÒÏÓ: ÍÏÖÎÏ ÌÉ ÓÄÅÌÁÔØ ÔÁË, ÞÔÏ ËÁÍÐ ÍÏÖÎÏ ÂÉÌÏ ×ËÌÀÞÉÔØ
> ÔÏÌØËÏ Ó ËÌÁ×Ù, ××ÅÄÑ ÐÏÒÏÌØ?

÷ÏÏÂÝÅ-ÔÏ ÏÆÆÔÏÐ, ÎÏ ÍÏÖÎÏ :-) ðÏÓÍÏÔÒÉ ×ÎÉÍÁÔÅÌØÎÏ × 3 ÉÌÉ 4 ÚÁËÌÁÄËÕ ÓÌÅ×Á
× âéïóÅ.

Moderator

4/14/2005 8:12:00 PM

0


Thu, 14 Apr 2005 18:45:58 +0000 (UTC)
"Lena" <lenochka@viii.ntu-kpi.kiev.ua>

uAIA?AIEA [*] -- offtopic.


* On Thu, 14 Apr 2005 18:45:58 +0000 (UTC) you wrote:

> o IAIN IAOO: Epox 8RDA3I, A ?AOOEN Bios: Pheonix - AwardBIOS v6.00PG.

> e O IAIN ?I?OIO: IIOII IE OAAIAOO OAE, ?OIA EAI? IIOII AEII ?EIA?EOO OIIOEI
> O EIA?U, ??AAN ?IOIIO?

--
With Respect, ICQ# 34006064 ftp://reali...
Yuriy [haze at reality.org.ua] [Ahraywah Ohmankogah Skeeda]

np: 5/6. Rainbow - [Rising] - Stargazer [08:27] [stopped]

Moderator

4/14/2005 8:12:00 PM

0


Thu, 14 Apr 2005 18:49:54 +0000 (UTC)
"Daemon" <DaemonES@gmail.com>

uAIA?AIEA [*] -- offtopic.


* On Thu, 14 Apr 2005 18:49:54 +0000 (UTC) you wrote:

> >o IAIN IAOO: Epox 8RDA3I, A ?AOOEN Bios: Pheonix - AwardBIOS v6.00PG.
> >
> > e O IAIN ?I?OIO: IIOII IE OAAIAOO OAE, ?OIA EAI? IIOII AEII ?EIA?EOO
> > OIIOEI O EIA?U, ??AAN ?IOIIO?

> ÷IIAYA-OI I??OI?, II IIOII :-) ?IOIIOOE ?IEIAOAIOII ? 3 EIE 4 UAEIAAEO OIA?A
> ? aeioA.

--
With Respect, ICQ# 34006064 ftp://reali...
Yuriy [haze at reality.org.ua] [Ahraywah Ohmankogah Skeeda]

np: 5/6. Rainbow - [Rising] - Stargazer [08:27] [stopped]