[lnkForumImage]
TotalShareware - Download Free Software

Confronta i prezzi di migliaia di prodotti.
Asp Forum
 Home | Login | Register | Search 


 

Forums >

ntu-kpi.comp.programming

[q] ??? ?? ?????? :

WebAngel

4/13/2005 7:04:00 PM

?IAYAI OAE:

char * some_server; - UOI ?AOAIAIIAN EIAIE EIOOA O EIOIOUI OOOAIA?IE?AAOON
OIAAEIAIEA.
AOIE N AAIAA OAE:
char * some_server = "localhost";
OI ?OA IIOIAIOII.

A AOIE OAE:
struct preferences prefs;
prefs.some_host = "localhost";
char * some_server = prefs.some_host;

OI IE?ACI IA ?UEIAEO...
OO?I ?EOIAO ?OICA :(

?ACI III EI?AO?
?OI OOO IAAI ??OA?EOO?

uao

--
Using Opera's revolutionary e-mail client: http://www.opera...
10 Answers

WebAngel

4/13/2005 7:07:00 PM

0

> prefs.some_host = "localhost";

AA...
AIAA?IA, ?OI OOOOEOOOA IAON?IAIA EIIA?II OA :)
struct preferences {
char * main_host;
.....
.....
.....
};

--
Using Opera's revolutionary e-mail client: http://www.opera...

Anthony Sherstyuk

4/13/2005 8:02:00 PM

0

÷IUIIOII ?OEEII ? OII, ?OI OU EI?EOOAUO IA OOOIEO, A OEAUAOAIO IA IA?.
?I?OIAOE EO?IIOUI?AOO strcpy() - OEIOAEOEO ?IEYE ? string.h

AxA

4/13/2005 8:53:00 PM

0> ÅÓÌÉ Ñ ÄÅÌÁÀ ÔÁË:
> char * some_server = "localhost";
> ÔÏ ×ÓÅ ÎÏÒÍÁÌØÎÏ.

ÎÏÒÍÁÌØÎÏ, ÂÏ ÔÉ ¦Î¦Ã¦Á̦ÚÕ¤Û ÚͦÎÎÕ, ÃÅ ÍÏÖÎÁ

> struct preferences prefs;
> prefs.some_host = "localhost";
> char * some_server = prefs.some_host;

Á ÚÁÒÁÚ ÔÉ ÀÚÁ¤Û ÏÐÅÒÁÔÏÒ ÄÏÓÔÕÐÁ ÃÅ ÕÖÅ ÎÅ ¦Î¦Ã¦ÁÌÁÚÃ¦Ñ Á ÐÒÉÓ×ϤÎÎÑ, Á
ÀÚÁÔÉ ÐÒÏÓÔÏ ËÏÄ × ÇÌÏÂÁÌØÎ¦Ê ÏÂÌÁÓÔ¦ ×ÉÄÉÍÏÓÔ¦ ÎÅ ÍÏÖÎÁ. ðÏͦÓÔÉ ÃÅÊ ËÏÄ ×
ÆÕÎËæÀ ¦ ×ÓÅ ÚÁÐÁÛÅ.

ÎÁÐÒÉËÌÁÄ:

struct preferences {
char *some_host;
};

preferences prefs;

int main() {
prefs.some_host = "localhost";
char * some_server = prefs.some_host;
}


WebAngel

4/14/2005 11:01:00 AM

0

> ÷IUIIOII ?OEEII ? OII, ?OI OU EI?EOOAUO IA OOOIEO, A OEAUAOAIO IA IA?.
> ?I?OIAOE EO?IIOUI?AOO strcpy() - OEIOAEOEO ?IEYE ? string.h

IA EI?O AUAOO strcpy() OAE EAE UOI IEUIEA OEEE... :(
A IIA IAAI OIEOAIEOO ?OIEU?IAEOAIOIIOOO IAEOEIAIOII

--
eOI UIAAO, CAA IIOII OEA?AOO ?UOOO?IAIEA aOEE IA iAUAOO?EE 2001 CIAA -
oiiayeoa iia! ?IU

WebAngel

4/14/2005 4:53:00 PM

0

> > struct preferences prefs;
> > prefs.some_host = "localhost";
> > char * some_server = prefs.some_host;

> а заÑ?аз Ñ?и Ñ?заÑ?Ñ? опеÑ?аÑ?оÑ? досÑ?Ñ?па Ñ?е Ñ?же не Ñ?нÑ?Ñ?Ñ?алазÑ?Ñ?я а пÑ?исвоÑ?ння, а
> Ñ?заÑ?и пÑ?осÑ?о код в глобалÑ?нÑ?й обласÑ?Ñ? видимосÑ?Ñ? не можна. Ð?омÑ?сÑ?и Ñ?ей
> код в
> Ñ?Ñ?нкÑ?Ñ?Ñ? Ñ? все запаÑ?е.

не понял. Ñ?Ñ? о Ñ?ем? пÑ?и Ñ?ем Ñ?Ñ?Ñ? глобалÑ?ная обласÑ?Ñ??

Ñ?Ñ?Ñ? пÑ?осÑ?о какой Ñ?о пÑ?икол, Ñ?Ñ?о я не могÑ? сокеÑ?ам Ñ?казаÑ?ели пеÑ?едаваÑ?Ñ? :(

--
Ð?Ñ?о знаеÑ?, где можно скаÑ?аÑ?Ñ? вÑ?сÑ?Ñ?пление АÑ?ии на НаÑ?есÑ?вии 2001 года -
СÐ?Ð?Ð?ЩÐ?ТÐ? Ð?НÐ?! плз

Oleg Grodzevich

4/15/2005 12:30:00 AM

0

WebAngel <webangel@list.ru> wrote:
> char * some_server = "localhost";

äÌÑ ÎÁÞÁÌÁ, ÚÁ ÔÁËÏÅ ÎÁÄÏ ÎÁÄÁ×ÁÔØ ÐÏ ÒÕËÁÍ. õÖ ÅÓÌÉ É ÐÉÓÁÔØ ÔÁËÏÅ, ÔÏ
ÐÉÓÁÔØ:
const char* ... = "localhost";
× .rodata ÎÁÍ ÐÏËÁ ÎÉËÔÏ ÐÉÓÁÔØ ÎÅ ÒÁÚÒÅÛÁÌ.

> ÔÏ ÎÉÞÅÇÏ ÎÅ ×ÙÈÏÄÉÔ...
> ÔÕÐÏ ×ÉÓÎÅÔ ÐÒÏÇÁ :(

ðÒÏÊÄÉ ÄÅÂÁÇÏÍ É ÕÚÎÁÊ ÇÄÅ ÏÎÏ ×ÉÓÎÅÔ, ÓÁÍ ÐÏ ÓÅÂÅ ËÏÄ ËÏÔÏÒÙÊ ÔÙ ÐÒÉ×ÅÌ
(ÄÁÖÅ ÂÅÚ const) ÂÕÄÅÔ ÒÁÂÏÔÁÔØ, ÎÉÞÅÇÏ ÔÁÍ ÔÁËÏÇÏ ÎÅÔ. ÷ÉÓÎÅÔ ÏÎÏ Õ ÔÅÂÑ
ÇÄÅ-ÔÏ × ÄÒÕÇÏÍ ÍÅÓÔÅ É ÐÏ ÄÒÕÇÏÊ ÐÒÉÞÉÎÅ. ÷ÅÒÏÑÔÎÙÍ ÂÁÇÏÍ ÍÏÖÅÔ ÂÙÔØ
ÐÏÐÙÔËÁ ÇÄÅ-ÔÏ ÔÁËÉ ÚÁÐÉÓÁÔØ × ÔÕ ÏÂÌÁÓÔØ ÐÁÍÑÔÉ, ÐÒÁ×ÄÁ ÔÏÇÄÁ ÏÎÏ ÂÙ
×ÙÌÅÔÁÌÏ Ó segf.

--
Best regards, | homepage: http://www.mindon.ne...
Oleg Grodzevich | e-mail: illinar@mindon.net | ICQ: 37500662

WebAngel

4/15/2005 5:54:00 AM

0

> aIN IA?AIA, UA OAEIA IAAI IAAA?AOO ?I OOEAI. oO AOIE E ?EOAOO OAEIA, OI
> ?EOAOO:
> const char* ... = "localhost";
> ? .rodata IAI ?IEA IEEOI ?EOAOO IA OAUOAUAI.

IAAAA.... OOA IIOIAIOII. UOI IIOIAIOII OAAIOAAO: char * some_var;
OAE AAOA ? nessus'e AAIAAO :o

--
eOI UIAAO, CAA IIOII OEA?AOO ?UOOO?IAIEA aOEE IA iAUAOO?EE 2001 CIAA -
oiiayeoa iia! ?IU

Mogilny I. Aleksandr

4/15/2005 9:32:00 AM

0

WebAngel wrote me on Fri, Apr 15, 2005 at 05:54:18AM +0000

> > aIN IA?AIA, UA OAEIA IAAI IAAA?AOO ?I OOEAI. oO AOIE E ?EOAOO OAEIA, OI
> > ?EOAOO:
> > const char* ... = "localhost";
> > ? .rodata IAI ?IEA IEEOI ?EOAOO IA OAUOAUAI.
>
> IAAAA.... OOA IIOIAIOII. UOI IIOIAIOII OAAIOAAO: char * some_var;
> OAE AAOA ? nessus'e AAIAAO :o
>

strcpy ? OAEEE OIO?ANE AUAOO IAAI.
--
I'm nobody. Nobody is perfect, and therefore I'm perfect.
AIM-UANIC

WebAngel

4/15/2005 9:53:00 AM

0

> strcpy ? OAEEE OIO?ANE AUAOO IAAI.
AA ?OIAI?AI OOA!
?OE?AI AYA ai OICI, EAE UOI UA?IOOEI!
IA OAAIOAAO! :"(

OOO ?ECIN O OIEAOAIE EAEAN OI...

--
eOI UIAAO, CAA IIOII OEA?AOO ?UOOO?IAIEA aOEE IA iAUAOO?EE 2001 CIAA -
oiiayeoa iia! ?IU

Oleg Grodzevich

4/17/2005 3:55:00 PM

0

WebAngel <webangel-ne.spamit.blya@list.ru> wrote:
>> äÌÑ ÎÁÞÁÌÁ, ÚÁ ÔÁËÏÅ ÎÁÄÏ ÎÁÄÁ×ÁÔØ ÐÏ ÒÕËÁÍ. õÖ ÅÓÌÉ É ÐÉÓÁÔØ ÔÁËÏÅ, ÔÏ
>> ÐÉÓÁÔØ:
>> const char* ... = "localhost";
>> × .rodata ÎÁÍ ÐÏËÁ ÎÉËÔÏ ÐÉÓÁÔØ ÎÅ ÒÁÚÒÅÛÁÌ.
>
> ÎÅÅÅÅ.... ÕÓÅ ÎÏÒÍÁÌØÎÏ. ÜÔÏ ÎÏÒÍÁÌØÎÏ ÒÁÂÏÔÁÅÔ: char * some_var;
> ÔÁË ÄÁÖÅ × nessus'e ÄÅÌÁÀÔ :ò

îÉËÔÏ ÎÅ ÇÏ×ÏÒÉÔ ÞÔÏ ÜÔÏ ÎÅ ÂÕÄÅÔ ÒÁÂÏÔÁÔØ, ÎÏ ÏÂßÑ×ÌÑÔØ ÎÅËÏÎÓÔÁÎÔÎÙÅ
ÕËÁÚÁÔÅÌÉ ÎÁ ËÏÎÓÔÁÎÔÎÙÅ ÄÁÎÎÙÅ ÎÅÐÒÁ×ÉÌØÎÏ. íÁÌÏ ÌÉ ËÔÏ ÞÅÇÏ ÄÅÌÁÅÔ,
ÄÕÒÁËÏ× ×ÅÚÄÅ È×ÁÔÁÅÔ...

PS: ÔÙ ÄÅÂÁÇÅÒÏÍ ÈÏÄÉÌ? ÏÂÎÁÒÕÖÉÌ ÇÄÅ ×ÉÓÎÅÛØ?

--
Best regards, | homepage: http://www.mindon.ne...
Oleg Grodzevich | e-mail: illinar@mindon.net | ICQ: 37500662