[lnkForumImage]
TotalShareware - Download Free Software

Confronta i prezzi di migliaia di prodotti.
Asp Forum
 Home | Login | Register | Search 


 

Delimer

4/13/2005 5:13:00 PM

ðÒÉ×ÅÔ,
ë ËÏÍÐÕ ÐÏÄËÌÀÞÅÎÙ Ä×Å ÍÙÛÉ (ÎÁ COM É PS/2).
ëÁË ÒÅÁÌÉÚÏ×ÁÔØ ÔÁËÕÀ ×ÅÝØ - ÏÄÎÁ ÍÙÛØ ÒÁÂÏÔÁÅÔ × ÏÂÙÞÎÏÍ ÒÅÖÉÍÅ, Á ÄÒÕÇÁÑ
× ÄÒÕÇÏÍ ÒÅÖÉÍÅ, ÎÁÐÒÉÍÅÒ ÐÅÒÅÍÅÝÁÅÔ ÕËÁÚÁÔÅÌØ × ÐÒÏÔÉ×ÏÐÏÌÏÖÎÏÍ ÎÁÐÒÁ×ÌÅÎÉÉ
Ä×ÉÖÅÎÉÑ ÍÙÛÉ É ÓÏ ÓËÏÒÏÓÔØÀ × Ä×Á ÒÁÚÁ ×ÙÛÅ?
èÏÔÅÌÏÓØ ÂÙ ÕÓÌÙÛÁÔØ ÂÏÌÅÅ ÐÒÁËÔÉÞÅÓËÉÅ ÓÏ×ÅÔÙ ÐÏ ÒÅÛÅÎÉÀ ÄÁÎÎÏÊ ÐÒÏÂÌÅÍÙ.
éÌÉ ÓÓÙÌËÉ ÇÄÅ ÍÏÖÎÏ ÐÒÏ ÜÔÏ ÐÒÏÞÉÔÁÔØ. íÎÅ ËÁÖÅÔÓÑ ËÏÐÁÔØ ÎÁÄÏ × ÓÔÏÒÏÎÕ
ÄÒÁÊ×ÅÒÁ ÎÁ ÍÙÛØ.
óÅÎËÓ.
--
*** Software is what you delete. Hardware is what you kick. ***
äÏ ÓËÏÒÙÈ ×ÓÔÒÅÞ. áÎÔÏÎ.1 Answer

Moderator

4/13/2005 5:24:00 PM

0


Wed, 13 Apr 2005 17:12:54 +0000 (UTC)
"Delimer" <destroyer@its.ntu-kpi.kiev.ua>

uAIA?AIEA [*] -- ?I?OIOIUE ?IOOEIC.


* On Wed, 13 Apr 2005 17:12:54 +0000 (UTC) you wrote:

> ?OE?AO,
> e EII?O ?IAEIA?AIU A?A IUUE (IA COM E PS/2).
> eAE OAAIEUI?AOO OAEOA ?AYO - IAIA IUUO OAAIOAAO ? IAU?III OAOEIA, A AOOCAN
> ? AOOCII OAOEIA, IA?OEIAO ?AOAIAYAAO OEAUAOAIO ? ?OIOE?I?IIIOIII IA?OA?IAIEE
> A?EOAIEN IUUE E OI OEIOIOOOA ? A?A OAUA ?UUA?
> eIOAIIOO AU OOIUUAOO AIIAA ?OAEOE?AOEEA OI?AOU ?I OAUAIEA AAIIIE ?OIAIAIU.
> eIE OOUIEE CAA IIOII ?OI UOI ?OI?EOAOO. iIA EAOAOON EI?AOO IAAI ? OOIOIIO
> AOAE?AOA IA IUUO.
> oAIEO.
> --
> *** Software is what you delete. Hardware is what you kick. ***
> aI OEIOUE ?OOOA?. aIOII.

--
With Respect, ICQ# 34006064 ftp://reali...
Yuriy [haze at reality.org.ua] [Ahraywah Ohmankogah Skeeda]

np: . FUNK Absolute - Average White Band - [Absolute Funk OAIOIEE] - Soul mine [04:23] [paused]