[lnkForumImage]
TotalShareware - Download Free Software

Confronta i prezzi di migliaia di prodotti.
Asp Forum
 Home | Login | Register | Search 


 

áÎÁÓÔÁÓÉÑ

4/13/2005 3:42:00 PM

ëÁË ÐÏÓÔÁ×ÉÔØ × ÏÞÅÒÅÄØ ËÁÒÔÉÎËÉ.bmp ÐÒÉ ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÎÉÉ load_bmp × ðÁÓËÁÌÅ.
úÁÇ×ÏÚÄËÁ × ÔÏÍ,ÞÔÏ × ËÁÞÅÓÔ×Å ÐÁÒÁÍÅÔÒÁ × ÐÒÏÃÅÄÕÒÅ loadbmp ÎÅÌØÚÑ
ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÔØ ÐÅÒÅÍÅÎÎÕÀ.