[lnkForumImage]
TotalShareware - Download Free Software

Confronta i prezzi di migliaia di prodotti.
Asp Forum
 Home | Login | Register | Search 


 

Forums >

ntu-kpi.comp.programming

OpenGL ? Microsoft Visual C++

Cooper

4/13/2005 12:06:00 PM

÷IO ?EOAI IA OpenGL ?IA Delphi. oA?AOO OAUEI ?AOAEOE IA Microsoft Visual
C++.

oOIIEIOION O OIAAOAYAE ?OIAIAIIE. aIAA?EI ? stdafx.h OOOIEE

#include <gl/gl.h>
#include <gl/hlu.h>

uAOAI ?IIAINI IAOAAIO?EE IEIA. aIIOUA IUEAIE ?I OEIAOAEOEOO IA ?IUIEEAII
II ?U?IUIA OIAAOAYAN OOAAIU:

------ Build started: Project: Dragonix, Configuration: Debug Win32 ------

Linking...
C:\WINDOWS\system32\opengl32.dll : fatal error LNK1136: invalid or
corrupt file

Build log was saved at "file://c:\Documents and Settings\Serega\My
Documents\Visual Studio Projects\Dragonix\Debug\BuildLog.htm"
Dragonix - 1 error(s), 0 warning(s)


---------------------- Done ----------------------

Build: 0 succeeded, 1 failed, 0 skipped

÷ IAOA IAUAI EI?O ?OI ? Visual C++ 6.0 IAAI UAEOE ? IAIA
project/settings E OAI ? OAUAAIA link AIAA?EOO opengl32.dll E glu32.dll.

iI N IA OIIC IAEOE ?IAIAIOA I?AEA ? Visual C++ 7.1.

?IAOEAOEOA EO?O?EOO AAIIOA OOAAIO EIE CAA IAEOE UOIO Link ? 7-E ?AOOEE?

--
Cooper
2 Answers

Marchello

4/13/2005 1:04:00 PM

0

> ÷ ÎÅÔÅ ÎÁÛÅÌ ÉÎÆÕ ÞÔÏ × Visual C++ 6.0 ÎÁÄÏ ÚÁÊÔÉ × ÍÅÎÀ
> project/settings É ÔÁÍ × ÒÁÚÄÅÌÅ link ÄÏÂÁ×ÉÔØ opengl32.dll É glu32.dll.
> îÏ Ñ ÎÅ ÓÍÏÇ ÎÁÊÔÉ ÐÏÄÏÂÎÕÀ ÏÐÃÉÀ × Visual C++ 7.1.
> ðÏÄÓËÁÖÉÔÅ ÉÓÐÒ×ÉÔØ ÄÁÎÎÕÀ ÔÒÁÂÌÕ ÉÌÉ ÇÄÅ ÎÁÊÔÉ ÜÔÏÔ Link × 7-Ê ×ÅÒÓÉÉ?

ðÒÏÓÔÏ × ËÏÄÅ ÐÒÏÇÒÁÍÍÙ ÐÉÛÅÛØ:

#pragma comment (lib, "OpenGl32.lib")
#pragma comment (lib, "Glu32.lib")

Cooper

4/13/2005 7:32:00 PM

0

O?AOEAI - OAAIOAAO

--
Cooper