[lnkForumImage]
TotalShareware - Download Free Software

Confronta i prezzi di migliaia di prodotti.
Asp Forum
 Home | Login | Register | Search 


 

Forums >

ntu-kpi.comp.programming

COM & IShellFolder

chook

4/12/2005 8:32:00 PM

a¦EA?EOO ¦I?A ?I OAAOI?IIO ¦IOAO?AEOO
oA ¦ ?UACAI¦ ?I eii...
3 Answers

Moderator

4/12/2005 9:01:00 PM

0


Hello, chook!

* On Tue, 12 Apr 2005 20:31:43 +0000 (UTC) you wrote:

> a¦EA?EOO ¦I?A ?I OAAOI?IIO ¦IOAO?AEOO

MSDN, http://www.codep..., http://www.co...

iA OAE OAEOAE AOOO EO?A ?OEIAOI? ?I ?OICOAIIEOI?AIEA UAIIA. i?AIO
?IIICAAO, O.E. IAEIOIOUA ?AYE ? MSDN IO?AYAIU OOAOII :(.

--
With Respect, ICQ# 34006064 ftp://reali...
Yuriy [haze at reality.org.ua] [Ahraywah Ohmankogah Skeeda]

np: 11. The Flower Kings - [Retropolis] - The Road Back Home [08:57] [stopped]

Marchello

4/13/2005 7:30:00 AM

0

> ã¦ËÁ×ÉÔØ ¦ÎÆÁ ÐÏ ÓÁÂÖÏ×ÏÍÕ ¦ÎÔÅÒÆÅÊÓÕ
> ôÁ ¦ ×ÚÁÇÁ̦ ÐÏ ëïí...

îÕ Ó ÐÅÒ×ÙÍ ÐÏÍÏÞØ ÎÅ ÍÏÇÕ, Á ÓÏ ×ÔÏÒÙÍ - ÅÓÔØ ËÌÁÓÓÎÁÑ ËÎÉÇÁ
(ÈÏÔÑ ÍÏÖÅÔ ÔÙ ÅÅ ÕÖÅ ×ÉÄÁÌ).
íÎÅ ËÎÉÇÁ ÐÏÎÒÁ×ÉÌÁÓØ. ðÒÉÍÅÒÙ ÅÓÔØ É ×ÓÅ ÐÏÄÒÏÂÎÏ ÏÐÉÓÁÎÏ.

"ïÓÎÏ×Ù COM (äÅÊÌ òÏÄÖÅÒÓÏÎ).pdf"

÷ÙÌÏÖÉÌ ÎÁ ftp://rtf-15/incoming/COM/

ú.ù. ëÎÉÇÁ ÎÁ ÒÕÓÓËÏÍ.

Sasha

4/13/2005 2:55:00 PM

0

chook wrote:

> a¦EA?EOO ¦I?A ?I OAAOI?IIO ¦IOAO?AEOO
> oA ¦ ?UACAI¦ ?I eii...
IA rsdn.ru OIOA AOOO ?AOO IA?IIEEE OOAOAE ?I OAIA.