[lnkForumImage]
TotalShareware - Download Free Software

Confronta i prezzi di migliaia di prodotti.
Asp Forum
 Home | Login | Register | Search 


 

èÒÉÐÌÉ×ÅÎËÏ áÌÅËÓÁÎÄÒ

4/11/2005 6:35:00 AM

ðÒÏÄÁÀ ËÎÉÇÉ
1)ó++ - ÜÎÃÉËÌÏÐÅÄÉÑ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ (äÖÅÓÓ ìÉÂÅÒÔÉ) - ÉÚÄ. DiaSoft
2)òÁÂÏÔÁ Ó ÆÁÊÌÁÍÉ × Win32 API
3)ðÒÁËÔÉËÁ Direct3DRM × Borland C++ Builder
úÁ ×ÓÅ 3 ËÎÉÇÉ - 45 ÇÒÎ.
pingvin@viii.ntu-kpi.kiev.ua
10.108.4.203
ICQ - 217390307


1 Answer

Moderator

4/12/2005 6:19:00 PM

0


Mon, 11 Apr 2005 06:35:23 +0000 (UTC)
"eOE?IE?AIEI aIAEOAIAO" <pingvin@viii.ntu-kpi.kiev.ua>

?OAAO?OAOAAIEA [+] -- offtopic.


* On Mon, 11 Apr 2005 06:35:23 +0000 (UTC) you wrote:

> ?OIAAA EIECE
> 1)o++ - UIAEEII?AAEN ?IIOUI?AOAIN (aOAOO iEAAOOE) - EUA. DiaSoft
> 2)oAAIOA O ?AEIAIE ? Win32 API
> 3)?OAEOEEA Direct3DRM ? Borland C++ Builder
> uA ?OA 3 EIECE - 45 COI.
> pingvin@viii.ntu-kpi.kiev.ua
> 10.108.4.203
> ICQ - 217390307

--
With Respect, ICQ# 34006064 ftp://reali...
Yuriy [haze at reality.org.ua] [Ahraywah Ohmankogah Skeeda]

np: 11. The Flower Kings - [Retropolis] - The Road Back Home [08:57] [stopped]